Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Op deze pagina treft u de privacyverklaring van IRENT BV (wij) gevestigd aan de Celsiusbaan 2A, 3439 NC te Nieuwegein. Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het KVK-nummer 32103372. Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die wij verkregen hebben via de websites www.irent.systems, www.irent.nl, www.irent.de en www.irentsystems.com. In deze privacyverklaring geven wij aan hoe wij omgaan met uw persoons-/bedrijfsgegevens.

IRENT verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere contactpersonen. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd welke gegevens IRENT wanneer, waarom en op welke manier verwerkt.

Wanneer verzamelt IRENT (persoons)gegevens?
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van de door klanten, prospects en overige contactpersonen verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen bij de aanvraag en het gebruik van onze diensten en bij een bezoek aan onze website. Wij verzamelen ook gegevens wanneer een bezoeker informatie opvraagt, een vraag stelt, reageert op onze website of op een andere manier met ons in contact treedt.

IRENT verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden:

  • Om contact, per mail of telefonisch, met u te kunnen opnemen wanneer dit nodig is
  • Om goederen en diensten te kunnen leveren aan u of het bedrijf waar u werkt
  • Voor het uitvoeren van een kredietcheck
  • Het overmaken/ontvangen van betalingen
  • Voor het sturen van (credit)facturen, orderbevestigingen of pakbonnen
  • Het treffen van maatregelen om de dienstverlening te verbeteren en het verstrekken van informatie of aanbiedingen.

Welke (persoons)gegevens verwerkt IRENT?
IRENT verzamelt contactgegevens zoals naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mailadres.

In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan IRENT, kan IRENT aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over jouw gebruik van onze diensten en website(s).

We verzamelen ook gegevens over de door jou gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem instellingen van het apparaat dat je gebruikt om onze website te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik van onze website(s), zoals het tijdstip waarop je ons bezoekt en de onderwerpen die je bekijkt. De respons (open en kliks) op onze e-mails worden ook op individueel niveau vastgelegd.

Waarom verwerken wij (persoons)gegevens
IRENT verwerkt persoonsgegevens om haar diensten te kunnen leveren. Ook kunnen wij gegevens opslaan voor het aanmaken van een account, de financiële administratieve afhandeling en uiteraard de aanvraag van organisaties. Ook heeft IRENT gegevens nodig bij het (kunnen) beantwoorden van vragen. Na een aanvraag van een van onze diensten/producten wordt een offerte- en factuurnummer gekoppeld aan jouw account.

IRENT kan ook andere verkeers- en locatiegegevens opslaan teneinde haar dienstverlening mogelijk te maken en/of administratief en financieel af te kunnen wikkelen.

IRENT maakt gebruik van cookies op haar websites. Dit doen wij om onze websites te analyseren en optimaal te laten functioneren, om onze dienstverlening te verbeteren. Lees hierover meer in ons cookie beleid.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verlenen uw adresgegevens aan pakketdiensten / leveranciers alleen bij het leveren van de gehuurde goederen. Daarnaast zullen wij uw persoons-/bedrijfsinformatie niet aan derden verkopen en verstrekken zonder uw toestemming. Alleen wanneer dit noodzakelijk is, en met uw toestemming, om uw bestelling af te kunnen handelen. Ook kan het zijn dat wij deze gegevens op grond van de wet mogen of moeten delen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Als websitebezoeker en/of klant van IRENT heeft u het recht om uw persoons-/bedrijfsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming in te trekken of bezwaar te maken tegen de gegevens die wij van je hebben. Ten slotte hebt u recht dat uw gegevens worden overgedragen. Dit wil zeggen dat als u naar een andere organisatie gaat, dat wij uw gegevens aan hen moeten geven als u hier toestemming voor geeft.

U kunt een verzoek tot inzage, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoons-/bedrijfsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw gegevens sturen naar:

IRENT B.V.
+31 (0)33 789 01 01
Fortranweg 8
3821 BK Amersfoort
hello@irent.nl

Uiteraard kun je contact met ons opnemen via hello@irent.nl om van je rechten gebruik te maken.

Heb je het idee dat IRENT niet in overeenstemming met de privacywetgeving handelt? Of heb je opmerkingen of vragen, dan horen wij dit uiteraard graag.

Beveiliging
IRENT heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en monitort en beveiligt al haar diensten (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude. IRENT schakelt bij de uitvoering van haar diensten tevens derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten (persoons)gegevens verwerken, doen zij dit in de hoedanigheid van verwerker. De betreffende verwerker ontvangt uiteraard alleen de noodzakelijke gegevens en wordt (contractueel) verplicht een passend niveau van beveiliging te hanteren en zorgvuldig om te gaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden bovendien niet langer bewaard dan noodzakelijk. IRENT is wettelijk verplicht om verkeers-en locatie gegevens voor justitiële onderzoeks- en opsporingsdoeleinden te bewaren op basis van de Wet Bewaarplicht Telecomgegevens.

Vragen
Als je vragen of opmerkingen hebt over de privacy verklaring horen we die natuurlijk graag. Laat het weten via hello@irent.nl.

Wijziging van Privacyverklaring
IRENT behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Privacyverklaring.